WETTELIJKE KENNISGEVING

Laatste update 2 december 2016.

Deze website (“Website”) wordt voor u voorzien onder deze "Gebruiksvoorwaarden" en alle mogelijke wijzigingen of aanvullingen ervan (gezamenlijk deze "Overeenkomst" genoemd) gepubliceerd door Janssen Research & Development, LLC of een van zijn partnerbedrijven (gezamenlijk “Site-eigenaar,” "wij", "ons"). Uw gebruik van deze Website, of andere diensten of content die voorzien worden via de Website, zal beschouwd worden als uw instemming om wettelijk gebonden te zijn aan de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, die op dezelfde manier van kracht zullen zijn als wanneer u de Overeenkomst had ondertekend. Indien u niet bereid bent de voorwaarden in deze Overeenkomst te aanvaarden, vragen we u om de Website niet te gebruiken of te openen en er geen materialen op te publiceren.

Beoogd publiek van Website

Deze Website is bedoeld voor en gericht aan inwoners van de België. Deze Website is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar. 

Informatiedisclaimer

DE INFORMATIE, INCLUSIEF ALLE ADVIES EN AANBEVELINGEN OP DE WEBSITE, IS UITSLUITEND BEDOELD ALS ALGEMEEN EDUCATIEF HULPMIDDEL. HET IS NIET BEDOELD ALS MEDISCH OF GEZONDHEIDSADVIES EN MAG NIET GEBRUIKT WORDEN VOOR MEDISCHE DIAGNOSE OF BEHANDELING VOOR EEN INDIVIDUEEL PROBLEEM. HET IS OOK NIET BEDOELD ALS VERVANGING VOOR PROFESSIONEEL ADVIES EN DIENSTEN VAN EEN GEKWALIFICEERDE GEZONDHEIDSZORGVERLENER DIE VERTROUWD IS MET UW UNIEKE FEITEN. U DIENT STEEDS HET ADVIES VAN UW ARTS OF ANDERE GEKWALIFICEERDE GEZONDHEIDSVERLENER IN TE WINNEN IN VERBAND MET MEDISCHE AANDOENINGEN OF VOORDAT U MET EEN NIEUWE BEHANDELING BEGINT. UW GEBRUIK VAN DE SITE IS ONDERWORPEN AAN DE BIJKOMENDE DISCLAIMERS EN VOORBEHOUDEN DIE MOGELIJK OP DE WEBSITE VERSCHIJNEN.

WIJ NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OP VOOR EVENTUELE GEVOLGEN DIE RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS VERBAND HOUDEN MET HANDELINGEN DIE U UITVOERT OF NALAAT OP BASIS VAN DE INFORMATIE, DIENSTEN OF ANDER MATERIAAL OP DE WEBSITE. HOEWEL WE ERNAAR STREVEN OM DE INFORMATIE OP DE WEBSITE ACCURAAT, COMPLEET EN UP-TO-DATE TE HOUDEN, GEVEN WE GEEN GARANTIES EN ZIJN WE NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE OF VERLIES IN VERBAND MET DE ACCURAATHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE.

Eigendom

U begrijpt dat de Website uitsluitend beschikbaar is voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. U stemt ermee in dat de Website, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten daarin, de eigendom is van de Site-eigenaar en dat u geen recht heeft om deze op een andere manier te gebruiken dan zoals beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden. We zijn niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of schade die u lijdt in verband met het gebruik dat u maakt van de Website voor eventuele zakelijke of andere doeleinden die niet worden toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden. We behouden het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot de Website te weigeren of te beëindigen. De Website wordt gratis aangeboden en daarom dragen we geen verplichting om onderhouds- of ondersteuningsdiensten te leveren die daar verband mee houden en zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen of schade die u lijdt als gevolg van verzuim om de Website te onderhouden of bij te werken.

U mag de Website, noch software die erin is opgenomen, noch eventuele updates van de Website of delen ervan, niet kopiëren, wijzigen of hergebruiken.

U mag deze Website alleen gebruiken voor wettelijke doeleinden en in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden.  U wordt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepelijke, beperkte licentie toegewezen voor het bekijken, afdrukken en distribueren van content die u van de Website haalt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden op voorwaarde dat u de copyrightvermelding en/of andere weergegeven kennisgevingen over de inhoud van de Website niet verwijdert of verhult. U mag de content die u van de Website ophaalt op geen enkele manier kopiëren, herdrukken, wijzigen, weergeven, opvoeren, vertalen, distribueren, aanpassen, uitzenden, algemeen bekendmaken door middel van telecommunicatie, circuleren of verkopen, voor commercieel gebruik of om deze aan een commerciële bron, bijvoorbeeld andere websites, te leveren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de site-eigenaar.

Daarnaast stemt u ermee om het volgende niet te doen: (i) deze Website op zodanige manier gebruiken dat deze Website uitgeschakeld, overbelast, beschadigd of buiten gebruik gesteld raakt of het gebruik van deze Website op andere wijze wordt verstoord; (ii) gebruik maken van een robot, spider of ander automatisch toestel, proces of middel om toegang tot deze Website te krijgen voor eender welk doeleinde, bijvoorbeeld het schrapen, datamijnen, volgen of kopiëren van het materiaal op deze Website; (iii) gebruik maken van een handmatig proces voor het volgen of kopiëren van het materiaal op deze Website of voor andere verboden doeleinden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de Site-eigenaar; (iv) op andere wijze gebruik maken van een toestel, software of routine die de correcte werking van deze Website verstoort; of (v) de goede werking van deze Website op enige andere wijze verstoren.

Wij behouden alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn toegewezen.

Privacy en toestemming voor het gebruik van data

De informatie die we verkrijgen via uw gebruik van de Website, via het registratieproces of op andere wijze, is onderhevig aan ons Privacybeleid. Op onze verzameling en gebruik van de data die u ons geeft, en op uw rechten in verband met die informatie, is ons Privacybeleid van toepassing.

Elektronische communicatie

De informatie die gecommuniceerd wordt op de Website wordt elektronische communicatie genoemd. Wanneer u met ons communiceert via de Website of via andere vormen van elektronische media, zoals e-mail, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in dat we elektronisch kunnen communiceren, behoudens de lokale privacywetgeving, en dat dergelijke communicaties, evenals kennisgevingen, bekendmakingen, overeenkomsten en andere communicaties die we u elektronisch leveren, equivalent zijn aan schriftelijke communicaties en dat deze dezelfde kracht en impact hebben als wanneer deze schriftelijk zouden zijn en ondertekend door de partij die de communicatie verstuurt.

Disclaimer van garanties met betrekking tot het gebruik van de website

DE WEBSITE WORDT BESCHIKBAAR GESTELD ZONDER GARANTIES EN OP BASIS VAN BESCHIKBAARHEID. BEHALVE WAAR SPECIFIEK GARANTIE WORDT GEGEVEN EN IN DE VOLSTE MATE DIE DOOR HET GELDEND RECHT WORDT TOEGESTAAN, ZIET DE SITE-EIGENAAR UITDRUKKELIJK AF VAN ALLE GARANTIES VAN ALLE AARD, WAARONDER ALLE UITDRUKKELIJKE, WETTELIJKE EN IMPLICIETE GARANTIES EN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-SCHENDING.

DE SITE-EIGENAAR GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE WEBSITE ZAL VOLDOEN AAN UW VEREISTEN, OF DAT DE TOEGANG TOT DE WEBSITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTLOOS ZAL ZIJN EN OOK NIET DAT DEFECTEN, INDIEN VAN TOEPASSING, GECORRIGEERD ZULLEN WORDEN. DE SITE-EIGENAAR GEEFT GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT DE GEVOLGEN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, NOCH AANGAANDE DE ACCURAATHEID, KWALITEIT OF BETROUWBAARHEID VAN DE INFORMATIE DIE WORDT VERKREGEN VIA DE WEBSITE.

U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT ALLE MATERIAAL EN/OF DATA DIE WORDT GEDOWNLOAD OF OP ANDERE WIJZE WORDT VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, WORDT GEBRUIKT OP EIGEN RISICO EN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK ZAL ZIJN VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN DATA ALS HET GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL EN/OF DATA.

GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, HETZIJ MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DAT U ONTVANGEN HEEFT VAN DE SITE-EIGENAAR OF VIA DE WEBSITE VORMT EEN GARANTIE DIE HIER NIET UITDRUKKELIJK WORDT GEGEVEN.

Beperkingen van aansprakelijkheid

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN STEMT ERMEE IN DAT DE SITE-EIGENAAR, ZIJN PARTNERS EN HUN RESPECTIEVELIJKE DIRECTEURS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, MANDATARISSEN EN ANDERE VERTEGENWOORDIGERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, CONSEQUENTIELE, PUNITIEVE OF VERZWARENDE SCHADE, WAARONDER BIJVOORBEELD VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN INKOMEN, BESPARING OF WINST, VERLIES VAN DATA, VERLIES VAN GOODWILL, KOST VAN AANKOOP VOOR VERVANGENDE DIENSTEN, OF ENIGE ANDERE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, OF GEVOLGSCHADE, OP WELKE MANIER DAN OOK VEROORZAAKT, EN INZAKE EENDER WELKE THEORIE VAN AANPRAKELIJKHEID, HETZIJ VOOR CONTRACTBREUK, BENADELING (INCLUSIEF VERONACHTZAMING EN STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID), OF ANDERSZINS RESULTEREND UIT (1) HET GEBRUIK, OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE; (2) DE KOST VOOR AANKOOP VAN VERVANGENDE DIENSTEN, ITEMS OF WEBSITES; (3) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW OVERDRACHTEN OF DATA (INCLUSIEF PERSOONLIJKE INFORMATIE); (4) DE VERKLARINGEN OF HET GEDRAG VAN DERDEN OP DE WEBSITE; OF (5) ANDERE AANGELEGENHEDEN IN VERBAND MET DE WEBSITE. DEZE BEPERKINGEN GELDEN ONGEACHT EVENTUELE VERWITTIGINGEN AAN DE SITE-EIGENAAR OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN NIETTEGENSTAANDE EVENTUELE MISLUKKINGEN VAN POGINGEN OM DE BETREFFENDE SCHADE TEGEN TE GAAN.  DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING IN DE VOLSTE ZIN TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

Handelsmerkvermeldingen

De handelsmerken en merknamen die op deze Website worden weergegeven zijn de eigendom van de site-eigenaar, zijn partners of derden. U mag geen handelsmerken of servicemerken die in het bezit van de site-eigenaar zijn, gebruiken of weergeven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag geen andere handelsmerken of servicemerken die op deze Website worden weergegeven, gebruiken of weergeven zonder de toestemming van de betreffende eigenaars.

Berichtgeving en procedure voor het indienen van claims met betrekking tot auteursrechtovertreding 

We vragen onze gebruikers om de intellectuele eigendom van anderen te respecteren. Ingevolge de wet inzake het Digital Millennium Copyright, 17 U.S.C. sec. 512, hebben we een agent aangesteld om berichten te ontvangen over geclaimde auteursrechtovertreding. Deze agent is bereikbaar via DL-RNDUS-ADIREP-Support-Admins@ITS.JNJ.com.  

Indien u in goed vertrouwen van mening bent dat uw werk werd gekopieerd op een manier die een auteursrechtovertreding vormt, dient u uw auteursrechtagent de volgende informatie te verstrekken via het hieronder beschreven proces:

  1. Een lijst met de accurate voornaam, achternaam, e-mailadres en fysiek adres van de persoon die gemachtigd is om te handelen in opdracht van de eigenaar van het auteursrechtbelang;
  2. een beschrijving van het werk beschermd door auteursrecht dat volgens u geschonden werd, met een originele handtekening.  Wanneer u het indient via ons formulier “Contact opnemen”, dient u de volgende informatie op te geven in het gedeelte “Vraag of opmerking” van het formulier “Contact opnemen”, en een elektronische handtekening toevoegen aan het eind van uw beschrijving (bijv. /naam/):
  3. Een beschrijving van waar het materiaal op de Website staat dat volgens u het auteursrecht overtreedt (zo mogelijk met een specifieke link/URL);
  4. Een verklaring door uzelf dat u in goed vertrouwen gelooft dat geen toestemming voor het gebruik in kwestie is gegeven door de auteursrechteigenaar, zijn agent, of de wetgeving dient te worden opgenomen in de klacht, of bij gebruik van het formulier in het gedeelte “Vraag of opmerking” van het formulier “Contact opnemen;” en
  5. Een verklaring door u, afgelegd onder straffe van meineed, dat de in uw verklaring verstrekte informatie accuraat is en dat u de auteursrechteigenaar bent of gemachtigd bent om te handelen in opdracht van de auteursrechteigenaar dient te worden opgenomen in de klachtenbrief, of indien men gebruik maakt van het formulier in het gedeelte “Vraag of opmerking” van het formulier “Contact opnemen” (en waarin u uw “elektronische handtekening” opneemt, zoals vereist in bepaling drie (3) hierboven).

Bij ontvangst van de kennisgeving met alle informatie zoals beschreven in 1 tot en met 6 hierboven:

  1. Verwijderen wij of schakelen we alle toegang uit tot het materiaal waarvan u beweert dat deze een overtreding vormt;
  2. Sturen wij de kennisgeving door naar de betreffende van overtreding beschuldigde ("Abonnee"); en
  3. Zetten wij redelijke stappen om de Abonnee onmiddellijk op de hoogte te stellen van de verwijdering of uitschakeling van de toegang tot het materiaal. 

Wijziging of tijdelijke niet-beschikbaarheid van de website

We zullen redelijke inspanningen leveren om de Website ter beschikking te stellen, maar af en toe kan het gebeuren dat wij de Website of delen ervan tijdelijk of permanent buiten gebruik stellen of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verlies die u lijdt als gevolg van dergelijke handelingen.

Beëindiging

Wij mogen te allen tijde uw gebruik of toegang tot de Website beëindigen en kunnen een deel of al uw Gebruikersinhoud verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving indien we een goede reden hebben om dit te doen, waaronder een overtreding door u van deze Gebruiksvoorwaarden en de Gemeenschapsrichtlijnen. We zijn niet verantwoordelijk voor eventueel verlies of schade die u lijdt als een gevolg van de beëindiging van uw gebruik van de Website in dergelijke omstandigheden. In het geval van een beëindiging moet u het gebruik van de Website stopzetten en u stemt ermee in dat de bepalingen van de Overeenkomst in verband met Eigendom, Handelsmerkvermeldingen, Schadeloosstelling, Disclaimer van Garanties, Beperkingen van aansprakelijkheid en Toepasselijke wetgeving, ondanks de betreffende beëindiging van kracht blijven.

Koppelingen naar sites van derden

Deze Website bevat mogelijk koppelingen of verwijzingen naar websites van derden.  Deze koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak voorzien.  De opname of vermelding van informatie, materiaal of content van derden in deze Website of waarnaar koppelingen zijn aangebracht vanuit deze Website mag niet worden opgevat als een goedkeuring of aanbeveling door ons van de producten, diensten of informatie van de betreffende derden.  Alle informatie, data, meningen, aanbevelingen, producten of diensten die verstrekt worden door dergelijke derde partijen via koppelingen naar andere websites, of die anderszins beschikbaar worden gesteld via hun websites, zijn uitsluitend die van dergelijke derde partijen en niet van de Site-eigenaar.  Uw gebruik van dergelijke websites van derden is onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de betreffende websites.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in dat u de Site-eigenaar en zijn partners en hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers, agenten en/of andere vertegenwoordigers schadeloos zal stellen en zal vrijwaren tegen alle claims, aansprakelijkheid, schade en onkosten, inclusief, zonder beperking, alle juridische kosten voortvloeiend uit of verband houdend met (a) uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (b) uw gebruik van deze Website inclusief, zonder beperking, de overdracht of posting van informatie of materiaal door u op deze Website; en (c) elke claim of aantijging dat uw Gebruikersinhoud de intellectuele eigendom, andere eigendomsrechten of privacyrechten van een derde partij schendt.

Wijzigingen van deze Voorwaarden

We kunnen af en toe naar eigen goeddunken wijzigingen doorvoeren in de Gebruiksvoorwaarden door deze Gebruiksvoorwaarden op deze Website bij te werken en door de ingangsdatum van de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden te specificeren.  De datum “Laatste wijziging” bovenaan in deze Gebruiksvoorwaarden geeft aan wanneer de laatste wijzigingen zijn aangebracht. Door de Website te blijven gebruiken na de publicatie van een nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden, aanvaardt u de betreffende wijzigingen.  Dienovereenkomstig moet u, telkens wanneer u deze Website bezoekt, controleren of er een nieuwe versie van de Overeenkomst is gepubliceerd.

Contactinformatie

Indien u vragen of twijfels heeft met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden of de Website, kunt u contact met ons opnemen op DL-RNDUS-ADIREP-Support-Admins@ITS.JNJ.com.

Scheidbaarheid van Overeenkomst

Wanneer een deel of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, ongeldig of niet van toepassing wordt verklaard, zal dat deel scheidbaar zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en blijven de overige e bepalingen van kracht.  

Vankrachtblijving

Bij de beëindiging van het recht op het gebruik van de Website blijven alle bepalingen van toepassing. 

Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld voor gebruik door inwoners van België. Andere landen hebben mogelijk wetten, reglementen of medische praktijken die verschillen van die in België.  De Overeenkomst en de beslechting van geschillen in verband met de Overeenkomst, de Website of items die u koopt via de Website, evenals alle niet-contractuele verplichtingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, zijn onderworpen aan en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van België, evenwel zonder rekening te houden met de principes van rechtsconflicten. Alle juridische stappen en procedures tussen de site-eigenaar en uzelf die verband houden met de Overeenkomst zullen uitsluitend voor een rechtbank van de bevoegde jurisdictie in België gebracht worden en u stemt toe zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de betreffende rechtbanken.