JURIDISCHE KENNISGEVING

Laatst bijgewerkt op 2 december 2016.

Deze website (“Website”) wordt u aangeboden onder deze "Gebruiksvoorwaarden" en eventuele wijzigingen van of aanvullingen op deze gebruiksvoorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als deze "Overeenkomst"), die van tijd tot tijd door Janssen Research & Development, LLC of één of meer gelieerde ondernemingen (gezamenlijk, "Site-eigenaar", "we", "ons") bekendgemaakt worden. Door uw gebruik van deze Website, of van eventuele diensten of andere inhoud die via de Website aangeboden worden, gaat u akkoord juridisch gebonden te zijn aan de voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst, die op dezelfde voet uitvoerbaar zijn als bij een door u ondertekende authentieke Overeenkomst. Indien u niet met de voorwaarden en bepalingen van de Overeenkomst akkoord gaat, vragen we u geen toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Website, noch hier enig materiaal op te posten of in te dienen.

Doelgroep van de Website

 Deze Website is bedoeld voor en gericht op inwoners van Nederland. Deze Website is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar. 

Informatiedisclaimer  

DE INFORMATIE OP DE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN EVENTUELE ADVIEZEN EN AANBEVELINGEN, IS UITSLUITEND BEDOELD ALS EEN ALGEMEEN EDUCATIEF HULPMIDDEL. DE INFORMATIE IS NIET BEDOELD ALS MEDISCH OF GEZONDHEIDSADVIES, EN MAG NIET GEBRUIKT WORDEN VOOR MEDISCHE DIAGNOSE OF BEHANDELING VAN EEN AFZONDERLIJK PROBLEEM. DAARNAAST IS DE INFORMATIE OOK NIET BEDOELD ALS VERVANGING VOOR PROFESSIONELE ADVIEZEN EN DIENSTEN VAN EEN GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER DIE MET UW UNIEKE FEITEN BEKEND IS. RAADPLEEG ALTIJD UW ARTS OF EEN ANDERE GEKWALIFICEERDE ZORGVERLENER MET BETREKKING TOT MEDISCHE AANDOENINGEN EN VOORDAT ER MET EEN NIEUWE BEHANDELING WORDT BEGONNEN. UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS ONDERWORPEN AAN DE AANVULLENDE DISCLAIMERS EN VOORBEHOUDEN DIE OVERAL OP DE WEBSITE VOORKOMEN.
 

WE AANVAARDEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR GEVOLGEN DIE DIRECT OF INDIRECT BETREKKING HEBBEN OP DOOR U GENOMEN OF NIET GENOMEN MAATREGELEN OP BASIS VAN DE INFORMATIE, DIENSTEN OF ANDER MATERIAAL OP DE WEBSITE. HOEWEL WE ERNAAR STREVEN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE ACCURAAT, VOLLEDIG EN UP-TO-DATE TE HOUDEN, GEVEN WE GEEN GARANTIE, EN ZIJN WE NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE OF VERLIES GERELATEERD AAN DE ACCURAATHEID, VOLLEDIGHEID OF TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DE WEBSITE.

Eigendom 

U begrijpt dat de Website uitsluitend beschikbaar is voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. U stemt ermee in dat de Website de eigendom is van de Site-eigenaar, met inbegrip van alle hierin opgenomen intellectuele eigendomsrechten, en dat u niet het recht hebt hiervan gebruik te maken anders dan uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden. We zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies gerelateerd aan het gebruik van de Website voor zakelijke of andere doeleinden die niet zijn toegestaan onder deze Gebruiksvoorwaarden. We behouden ons het recht voor naar ons inzicht toegang tot de Website te weigeren of beëindigen. De Website wordt kosteloos aangeboden en op basis hiervan hebben we geen verplichting tot het leveren van hieraan gerelateerde onderhouds- of ondersteuningsdiensten en zijn we niet aansprakelijk voor verlies of schade voortvloeiend uit het niet onderhouden of bijwerken van de Website.

Het is u niet toegestaan de Website, updates hiervan of delen hiervan te kopiëren, wijzigen of hergebruiken, met inbegrip van de hierin opgenomen software.

U mag deze Website uitsluitend gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.  We verlenen u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare, beperkte licentie voor het bekijken, printen en distribueren van inhoud op de Website voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat u geen enkele kennisgeving van auteursrechten, of andere kennisgevingen in de inhoud, verwijdert of onleesbaar maakt. U mag de inhoud van de Website op geen enkele manier en voor geen enkel commercieel gebruik kopiëren, herdrukken, wijzigen, weergeven, uitvoeren, vertalen, distribueren, aanpassen, uitzenden, aan het publiek mededelen via telecommunicatiemiddelen, circuleren of verkopen, of aan commerciële bronnen verstrekken, met inbegrip van andere websites, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Site-eigenaar.

Daarnaast gaat u ermee akkoord dat u: (i) op geen enkele wijze gebruikmaakt van deze Website die storing, overbelasting, schade of aantasting van deze Website kan veroorzaken, of enig ander gebruik van deze Website kan verstoren, met inbegrip van de mogelijkheid voor andere gebruikers om real-time activiteiten via deze Website uit te voeren; (ii) geen gebruikmaakt van robots, spiders of andere automatische systemen, processen of middelen om voor enig doel toegang tot deze Website te verkrijgen, met inbegrip van scrapen, data-minen, opvolgen of kopiëren van materiaal van deze Website; (iii) geen gebruikmaakt van handmatige processen voor het opvolgen of kopiëren van materiaal op deze Website, of zich bezighoudt met andere onbevoegde doelen zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van de Site-eigenaar; (iv) op geen enkele andere wijze gebruikmaakt van een systeem, software of procedure die de correcte werking van deze Website verstoort; of (v) op geen enkele wijze probeert de correcte werking van deze Website te verstoren.
 

We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend.

Privacy en toestemming voor gegevensgebruik

De informatie die we door uw gebruik van de Website verkrijgen, via het registratieproces of anderszins, is onderworpen aan ons Privacybeleid. Ons Privacybeleid heeft betrekking op het verzamelen en gebruikmaken van de gegevens die u aan ons verstrekt, met inbegrip van uw rechten gerelateerd aan de betreffende informatie.

Elektronische communicatie

De informatie die op de Website wordt gecommuniceerd, bestaat uit elektronische communicatie. Wanneer u met ons communiceert via de Website of via andere vormen van elektronische media, zoals e-mail, communiceert u elektronisch met ons. U gaat ermee akkoord dat we elektronisch kunnen communiceren, onderworpen aan de lokale privacywetgeving, en dat dergelijke communicatie, evenals kennisgevingen, bekendmakingen, overeenkomsten, en overige communicatie die we u elektronisch bieden, equivalent zijn aan schriftelijke communicatie en dezelfde kracht en werking hebben als geschreven en ondertekend door de partij die de communicatie verstuurt.

Disclaimer van garanties met betrekking tot het gebruik van de Website  

DE WEBSITE WORDT AANGEBODEN IN DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT EN BESCHIKBAAR IS. BEHALVE ZOALS SPECIFIEK IN DIT DOCUMENT BEPAALD, WIJST DE SITE-EIGENAAR, VOOR ZOVER HET TOEPASSELIJK RECHT DIT TOESTAAT, UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK AF, HETZIJ EXPLICIETE, JURIDISCHE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.

DE SITE-EIGENAAR GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE DAT DE WEBSITE AAN UW EISEN VOLDOET, OF DAT TOEGANG TOT DE WEBSITE ZONDER ONDERBREKINGEN WERKT, EN TIJDIG, VEILIG EN FOUTLOOS IS, OF DAT EVENTUELE GEBREKEN WORDEN VERHOLPEN. DE SITE-EIGENAAR GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE VERKREGEN KUNNEN WORDEN UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, KWALITEIT OF BETROUWBAARHEID VAN INFORMATIE DIE VIA DE WEBSITE VERKREGEN WORDT.

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT MATERIAAL DAT EN/OF GEGEVENS DIE VAN DE WEBSITE GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN WORDEN, OP EIGEN RISICO GEBRUIKT WORDEN EN DAT UITSLUITEND U VERANTWOORDELIJK BENT VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF GEGEVENSVERLIES VOORTVLOEIEND UIT HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL EN/OF DERGELIJKE GEGEVENS.

GEEN ENKEL ADVIES OF GEEN ENKELE INFORMATIE, HETZIJ IN MONDELINGE OF IN SCHRIFTELIJKE VORM, DOOR U VERKREGEN VAN DE SITE-EIGENAAR OF VIA DE WEBSITE GEEFT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK HIERIN IS GEGEVEN.

Beperkingen van aansprakelijkheid

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT DE SITE-EIGENAAR, GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN RESPECTIEVELIJKE BESTUURDERS, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, MANDATARISSEN OF ANDERE VERTEGENWOORDIGERS ERVAN ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR DIRECTE, INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, INDIRECTE, PUNITIEVE OF VERZWAARDE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKING, ENIG VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN INKOMEN, GEMISTE BESPARINGEN OF WINST, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL, KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE DIENSTEN, OF ANDERE INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, ONGEACHT DE OORZAAK, EN ONGEACHT DE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, VOOR CONTRACTSCHENDING, ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID EN STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID), OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT (1) HET GEBRUIK VAN, OF HET ONVERMOGEN TOT HET GEBRUIK VAN, DE WEBSITE; (2) DE KOSTEN VAN AANSCHAF VAN VERVANGENDE DIENSTEN, ITEMS OF WEBSITES; (3) ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW OVERDRACHTEN OF GEGEVENS (INCLUSIEF PERSOONLIJKE INFORMATIE); (4) DE VERKLARINGEN OF HET GEDRAG VAN DERDEN OP DE WEBSITE; OF (5) ELKE ANDERE ZAAK MET BETREKKING TOT DE WEBSITE. DEZE BEPERKINGEN GELDEN ONGEACHT OF DE SITE-EIGENAAR OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN BLIJVEN VAN KRACHT IN HET GEVAL WAARIN EEN BEPERKTE VERHAALMOGELIJKHEID FAALT IN HAAR WEZENLIJKE DOEL.  DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT VOOR ZOVER HET TOEPASSELIJK RECHT DIT TOESTAAT.

Merkenrecht

De handelsmerken en merknamen die op deze Website worden weergegeven zijn de eigendom van de Site-eigenaar, gelieerde ondernemingen of derde eigenaren. U mag geen handels- of dienstmerken die eigendom zijn van de Site-eigenaar gebruiken of weergeven zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag geen andere op deze Website getoonde handels- of dienstmerken weergeven zonder toestemming van de betreffende eigenaars.

Kennisgeving en procedure voor het indienen van vorderingen wegens inbreuk op het auteursrecht

We vragen onze gebruikers de intellectuele eigendom van anderen te respecteren. Conform de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. sec. 512, hebben we een agent aangewezen voor het ontvangen van meldingen van kennelijke inbreuk op auteursrechten, die bereikbaar is via DL-RNDUS-ADIREP-Support-Admins@ITS.JNJ.com.  

Als u te goeder trouw van mening bent dat uw werk gekopieerd is op een manier die inbreuk maakt op uw auteursrechten, verzoeken we u onze Copyright Agent via de hieronder beschreven procedure van de volgende informatie te voorzien:

  1. een lijst met accurate Voornaam, Achternaam, E-mailadres en Fysiek adres van de persoon gerechtigd om namens de auteursrechthebbende te handelen;
  2. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt, met een originele handtekening. Voeg deze informatie bij het indienen via ons formulier “Contact opnemen” toe in de sectie “Vragen of opmerkingen” van het formulier “Contact opnemen”, met inbegrip van een elektronische handtekening aan het eind van uw beschrijving (bijv./naam/);
  3. een beschrijving van waar het materiaal waarop volgens u inbreuk is gemaakt zich op de Website bevindt (met inbegrip van een specifieke link/URL waar mogelijk);
  4. een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, zijn/haar agent, of de wet, op te nemen in de klacht, of als het formulier wordt gebruikt, moet worden toegevoegd in de sectie “Vragen of opmerkingen” van het formulier “Contact opnemen”; en
  5. een verklaring van u, gedaan op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving accuraat is en dat u de auteursrechthebbende bent of gemachtigd bent namens de auteursrechthebbende te handelen, op te nemen in de klachtenbrief, of als het formulier wordt gebruikt, moet worden toegevoegd in de sectie “Vragen of opmerkingen” van het formulier “Contact opnemen”(met uw “elektronische handtekening”, zoals vereist in punt drie (3) hierboven).

UNa ontvangst van de kennisgeving met alle informatie zoals uiteengezet in 1 tot en met 6 hierboven:

  1. Wontzeggen we of blokkeren we de toegang tot het materiaal waarvan wordt gesteld dat hierop inbreuk is gemaakt;
  2. sturen we de kennisgeving door naar de vermeende inbreukmaker ("Abonnee"); en
  3. nemen we redelijke maatregelen om de Abonnee onmiddellijk in kennis te stellen dat zijn/haar toegang tot het materiaal ontzegd of geblokkeerd is.  

Wijziging of opschorting van de Website

We zullen redelijke inspanningen verrichten om de Website beschikbaar te stellen, maar zo nu en dan moeten we de Website, of delen hiervan, zonder kennisgeving tijdelijk of permanent onderbreken, beperken, wijzigen of stoppen. We zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of enig verlies voortvloeiend uit dergelijke acties.

Beëindiging

We kunnen op elk gewenst moment uw gebruik van of toegang tot de Website beëindigen en uw Gebruikersinhoud geheel of gedeeltelijk verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving, als we hiervoor een goede reden hebben, waaronder schending van deze Gebruiksvoorwaarden en de Richtlijnen van de gemeenschap door u. We zullen niet aansprakelijk zijn voor enig verlies dat of enige schade die u als gevolg van de beëindiging van uw gebruik van de Website in deze omstandigheden kunt lijden. In het geval van beëindiging moet u het gebruik van de Website stoppen en gaat u ermee akkoord dat de bepalingen van de Overeenkomst met betrekking tot Eigendom, Merkenrecht, Schadeloosstelling, Disclaimer of Garanties, Beperkingen van aansprakelijkheid en Toepasselijk recht na een dergelijke beëindiging van kracht blijven.

Links naar sites van derden

Deze Website kan links of verwijzingen naar websites van derden bevatten. Deze links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Er wordt geen expliciete of impliciete goedkeuring van producten, diensten of informatie van derden gegeven door informatie, materiaal of inhoud van derden opgenomen in, verwezen naar, toegevoegd aan of gelinkt naar of aan deze Website. Informatie, gegevens, meningen, aanbevelingen, producten of diensten die door dergelijke derden via links naar andere websites verstrekt of anders beschikbaar gesteld worden via hun websites zijn uitsluitend die van derden en niet van de Site-eigenaar. Uw gebruik van dergelijke websites van derden is onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van dergelijke websites.

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord de Site-eigenaar, gelieerde ondernemingen en respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers, agenten of andere vertegenwoordigers te vergoeden en schadeloos te stellen voor alle claims, aansprakelijkheid, schade en kosten, met inbegrip van, zonder beperking, alle juridische kosten en kosten die voortvloeien uit of verband houden met (a) uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (b) uw gebruik van deze Website, met inbegrip van, zonder beperking, overdracht of plaatsing van informatie of materiaal door u op deze Website; en (c) claims of beweringen dat om het even welke van uw Gebruikersinhoud inbreuk maakt op de intellectuele eigendom of andere eigendomsrechten, of privacyrechten, van een derde.

Wijzigingen van deze voorwaarden

We kunnen zo nu en dan naar eigen goeddunken wijzigingen aanbrengen in de Gebruiksvoorwaarden, door deze Gebruiksvoorwaarden op deze Website bij te werken en de ingangsdatum van de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden aan te geven. De datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan deze Gebruiksvoorwaarden geeft aan wanneer de meest recente wijzigingen zijn gemaakt. Uw voortzetting van het gebruik van de Website na het bekendmaken van een nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden vormt uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen. Dienovereenkomstig dient u wanneer u deze Website bezoekt te controleren of er een nieuwe versie van de Overeenkomst bekendgemaakt is.

Contactgegevens

Hebt u vragen of opmerkingen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden of de Website, neem dan contact op met DL-RNDUS-ADIREP-Support-Admins@ITS.JNJ.com.

Scheidbaarheid van de overeenkomst

Indien een deel of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig, ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard, zal het betreffende deel scheidbaar van deze Gebruiksvoorwaarden worden geacht en geen afbreuk doen aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.  

Overleving

 Alle Secties blijven na beëindiging van het gebruiksrecht van de Website van kracht.  

Toepasselijk recht en jurisdictie

De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld voor gebruik door inwoners van Nederland. Andere landen hebben mogelijk wetten, statutaire bepalingen of medische praktijken die afwijken van die in Nederland. De Overeenkomst en de beslechting van geschillen met betrekking tot de Overeenkomst, de Website of items die u via de Website koopt, en alle niet-contractuele verbintenissen voortvloeiend uit of in verband met deze Gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van Nederland, zonder effect te geven aan de collisieregels. Juridische acties of procedures tussen de Site-eigenaar en u gerelateerd aan de Overeenkomst kunnen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij rechtbanken met rechtsbevoegdheid in Nederland, en u gaat ermee akkoord zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve rechtsbevoegdheid van dergelijke rechtbanken. Open configuratieopties